جزایر فارو

اروپا
جمعیت 0

Faroe Islands

Europe

درباره کشورجزایر فارو در قاره اروپا

flag

0

گالری تصاویر

Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image
Faroe Islands,جزایر فاروs image

اطلاعات

 • 0 جمعیت
 • 0 کد کشور
 • Danish زبان اصلی
 • -4 منطقه زمانی
 • دموکراسی پارلمانی و مشروطه سلطنتیحکومت
 • کرون فاروواحدپولی
 • راستسمت رانندگی
 • 110ولتاژبرق
 • 0مساحت
 • foپسوند اینترنتی

استان های جزایر فارو

شهرهای جزایر فارو

آب و هوا

  0

موقعیت جغرافیایی

  0

سیاست

  0

تاریخ

  0

دین و مذهب

  0

تقصیمات کشوری

  0

اقتصاد

  0

ارتش و نظام

  0

قوم و نژاد

  0

گردشگری و سفر

  0

تحصیلات

  گردشگری و توریست

   0

  فرهنگ

   0