مال آبریگو (سان جوز)

بخش سن خوزه
اوروگوئه

Mal Abrigo (San Jose)

Uruguay

درباره شهرمال آبریگو (سان جوز)

شهرمال آبریگو (سان جوز) در استان بخش سن خوزه واقع شده است

سایر شهرهای هم استان مال آبریگو (سان جوز)