سالتو دل گاایرا

بخش کانیندیو
پاراگوئه

Salto Del Guaira

Paraguay

درباره شهرسالتو دل گاایرا

شهرسالتو دل گاایرا در استان بخش کانیندیو واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سالتو دل گاایرا