کتاندو

ناپو پروینس
اکوادور

Cotundo

Ecuador

درباره شهرکتاندو

شهرکتاندو در استان ناپو پروینس واقع شده است