وسپآسیانو

ایالت میناس جرایس فدرال
برزیل

Vespasiano

Brazil

درباره شهروسپآسیانو

شهروسپآسیانو در استان ایالت میناس جرایس فدرال واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وسپآسیانو