پاراکاتا

ایالت میناس جرایس فدرال
برزیل

Paracatu

Brazil

درباره شهرپاراکاتا

شهرپاراکاتا در استان ایالت میناس جرایس فدرال واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پاراکاتا