لامبرتن (نک)

ایالت شمالی کارلینا
ایالات متحده آمریکا

Lumberton (NC)

united states of america

درباره شهرلامبرتن (نک)

شهرلامبرتن (نک) در استان ایالت شمالی کارلینا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لامبرتن (نک)