پتسدام (نی)

ایالت نیویورک
ایالات متحده آمریکا

Potsdam (NY)

united states of america

درباره شهرپتسدام (نی)

شهرپتسدام (نی) در استان ایالت نیویورک واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پتسدام (نی)