ورسستر (ما)

ایالت ماساچوزتس
ایالات متحده آمریکا

Worcester (MA)

united states of america

درباره شهرورسستر (ما)

شهرورسستر (ما) در استان ایالت ماساچوزتس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ورسستر (ما)