ورتلی

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Wortley

United Kingdom

درباره شهرورتلی

شهرورتلی در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ورتلی