واکفیلد

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Wakefield

United Kingdom

درباره شهرواکفیلد

شهرواکفیلد در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان واکفیلد