شیپتن

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Shipton

United Kingdom

درباره شهرشیپتن

شهرشیپتن در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شیپتن