پنتفراکت

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Pontefract

United Kingdom

درباره شهرپنتفراکت

شهرپنتفراکت در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پنتفراکت