پاتلی بریدگ

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Pateley Bridge

United Kingdom

درباره شهرپاتلی بریدگ

شهرپاتلی بریدگ در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پاتلی بریدگ