شمالی کیلینغلم

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

North Killingholme

United Kingdom

درباره شهرشمالی کیلینغلم

شهرشمالی کیلینغلم در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شمالی کیلینغلم