لیدس

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Leeds

United Kingdom

درباره شهرلیدس

شهرلیدس در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لیدس