هلمفیرت

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Holmfirth

United Kingdom

درباره شهرهلمفیرت

شهرهلمفیرت در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هلمفیرت