هلمسلی

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Helmsley

United Kingdom

درباره شهرهلمسلی

شهرهلمسلی در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هلمسلی