گیلدرسم

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Gildersome

United Kingdom

درباره شهرگیلدرسم

شهرگیلدرسم در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گیلدرسم