اازینگولد

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Easingwold

United Kingdom

درباره شهراازینگولد

شهراازینگولد در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اازینگولد