کلیترپس

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Cleethorpes

United Kingdom

درباره شهرکلیترپس

شهرکلیترپس در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کلیترپس