بارنسال

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Burnsall

United Kingdom

درباره شهربارنسال

شهربارنسال در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بارنسال