والس

انگلیس
اروپا

Wales

United Kingdom

درباره استانوالس

استان والس در کشور انگلیس واقع شده است

شهرهای استان والس