تاکستد

ایست آو انگلاند
انگلیس

Thaxted

United Kingdom

درباره شهرتاکستد

شهرتاکستد در استان ایست آو انگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تاکستد