کینگس لانگلی

ایست آو انگلاند
انگلیس

Kings Langley

United Kingdom

درباره شهرکینگس لانگلی

شهرکینگس لانگلی در استان ایست آو انگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کینگس لانگلی