فاکنهام

ایست آو انگلاند
انگلیس

Fakenham

United Kingdom

درباره شهرفاکنهام

شهرفاکنهام در استان ایست آو انگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فاکنهام