گری

چانل ایسلندس
انگلیس

Gorey

United Kingdom

درباره شهرگری

شهرگری در استان چانل ایسلندس واقع شده است