پاترنا

والنسیانا آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Paterna

Spain

درباره شهرپاترنا

شهرپاترنا در استان والنسیانا آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پاترنا