اورتلس

والنسیانا آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Ortells

Spain

درباره شهراورتلس

شهراورتلس در استان والنسیانا آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اورتلس