ماگاردس

گالیسیا آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Mugardos

Spain

درباره شهرماگاردس

شهرماگاردس در استان گالیسیا آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ماگاردس