تلدو

آستاریاس آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Telledo

Spain

درباره شهرتلدو

شهرتلدو در استان آستاریاس آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تلدو