ستو دی لاینا

آستاریاس آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Soto de Luina

Spain

درباره شهرستو دی لاینا

شهرستو دی لاینا در استان آستاریاس آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ستو دی لاینا