کانگاس دی اونیس

آستاریاس آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Cangas de Onis

Spain

درباره شهرکانگاس دی اونیس

شهرکانگاس دی اونیس در استان آستاریاس آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کانگاس دی اونیس