پربلد کممان

اسلوونی
اروپا

Prebold Commune

Slovenia

درباره استانپربلد کممان

استان پربلد کممان در کشور اسلوونی واقع شده است

شهرهای استان پربلد کممان

سایر استان های اسلوونی