ولیکی یوستاگ

ولگدسکایا اوبلاست
روسیه

Veliky Ustug

Russia

درباره شهرولیکی یوستاگ

شهرولیکی یوستاگ در استان ولگدسکایا اوبلاست واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ولیکی یوستاگ