تزیلا والی دفتانی

پراهوا کونتی
رومانی

Tesila Valea Doftanei

Romania

درباره شهرتزیلا والی دفتانی

شهرتزیلا والی دفتانی در استان پراهوا کونتی واقع شده است