کاستیاداس

ساردینیا رگین
ایتالیا

Castiadas

Italy

درباره شهرکاستیاداس

شهرکاستیاداس در استان ساردینیا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کاستیاداس