ویلافالتو

پیمنت رگین
ایتالیا

Villafalletto

Italy

درباره شهرویلافالتو

شهرویلافالتو در استان پیمنت رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ویلافالتو