پراتو نووزو

پیمنت رگین
ایتالیا

Prato Nevoso

Italy

درباره شهرپراتو نووزو

شهرپراتو نووزو در استان پیمنت رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پراتو نووزو