سان مارسلو

مارچ رگین
ایتالیا

San Marcello

Italy

درباره شهرسان مارسلو

شهرسان مارسلو در استان مارچ رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سان مارسلو