روزورا

مارچ رگین
ایتالیا

Rosora

Italy

درباره شهرروزورا

شهرروزورا در استان مارچ رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان روزورا