زوگلی

لیگاریا رگین
ایتالیا

Zoagli

Italy

درباره شهرزوگلی

شهرزوگلی در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان زوگلی