واریگتی

لیگاریا رگین
ایتالیا

Varigotti

Italy

درباره شهرواریگتی

شهرواریگتی در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان واریگتی