ستلانلو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Stellanello

Italy

درباره شهرستلانلو

شهرستلانلو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ستلانلو