سپترنو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Spotorno

Italy

درباره شهرسپترنو

شهرسپترنو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سپترنو