ساوینن

لیگاریا رگین
ایتالیا

Savignone

Italy

درباره شهرساوینن

شهرساوینن در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ساوینن