پرتونر

لیگاریا رگین
ایتالیا

Portovenere

Italy

درباره شهرپرتونر

شهرپرتونر در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرتونر