منتگگیو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Montoggio

Italy

درباره شهرمنتگگیو

شهرمنتگگیو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان منتگگیو