مکنزی

لیگاریا رگین
ایتالیا

Moconesi

Italy

درباره شهرمکنزی

شهرمکنزی در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان مکنزی