ایمپریا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Imperia

Italy

درباره شهرایمپریا

شهرایمپریا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ایمپریا